Naspäť

Vytvorenie inovačných programov zdravej a príjemnej diagnostiky a telesnej regenerácie s orientáciou na problémy kardiovaskulárneho charakteru


O Výskume

Základnou myšlienkou inovačnej koncepcie projektu je pomocou výskumno-vývojových úloh v oblasti výskumu inovatívnych metód, postupov a foriem zlepšiť regeneráciu, prevenciu a umožniť rozsiahlejšiu a masovejšiu včasnú diagnostiku problémov kardiovaskulárneho charakteru s orientáciou najmä na hypertenziu –vysoký krvný tlak, ktorá postihuje na Slovensku takmer štvrtinu obyvateľov, vo svete spolu až 1,5 miliardy ľudí a ktorá je najhlavnejšou príčinou ďalších srdcovo-cievnych ochorení a príhod. Inovačná koncepcia je zameraná na: inováciu produktu, t.j. doplnenie podnikateľského portfólia o nové a inovatívne produkty (služby)poskytované pre oblasť biomedicíny, prevencie ochorení, regenerácie a včasnej diagnostiky prostredníctvom výskumu spôsobov a postupov zlepšenia regenerácie, spríjemnenia prevencie a uplatnenia jednoduchých nástrojov včasnej diagnostiky kardiovaskulárnych ochorení.